HLADNO OBLIKOVANI PROFILI

Proizvodi

HLADNO OBLIKOVANI PROFILI po DIN 59413

OSOBINE

ŠTA SU HLADNO OBLIKOVANI PROFILI
Hladno valjani čelični profili oblikuju se u željene preseke posebnim, višestepenim, postupkom u skladu sa odgovarajućim JUS ili DIN regulativama. Taj proces se odvija pri temperaturi ambijenta bez prekida za svu dužinu trake u koturu, usled čega je dužina profila praktično neograničena. Uobičajena fabrička dužina profila je 6000mm. Kvalitet čelika ulazne trake ostaje neizmenjen u dobijenom profilu.

IZBOR VRSTE ČELIKA
HOP profili se mogu izrađivati od svih vrsta čelika koji se mogu hladno oblikovati. Najčešće se rade od toplovaljanih traka po JUS EN 10025 (EN 10025), ili u skladu sa dogovorom sa Kupcem.

MEHANIČKE OSOBINE
Mehaničke osobine odgovaraju vrsti čelika traka iz kojih su profili izrađeni. Pri preoblikovanju trake u traženi profil, granica plastičnosti i čvrstoće nešto se povećava, dok se izduženje smanjuje.

DUŽINE
Fabrička dužina profila iznosi 6000mm sa odstupanjem -0, + 30 mm. Profile možemo izrađivati u opsegu dužina od 4000mm do 9000mm. Nema dodatne obrade krajeva profila nakon odsecanja.

PAKOVANJE I OBELEŽAVANJE
Pakovanje se vrši u paketima. Težina jedne veze je do 3 t. Svaki paket je obeležen karticom na kojoj ima sledeće podatke: oznaka profila, dimenzije, materijal, standard, težina i žig kontrole.

TOLERANCIJA I ATEST

TOLERANCIJE STRANICE I KRAKOVA
Za profile izrađene od toplovaljanih traka tolerancije su date u tabeli

Tolerancija u mm spoljnih
mera
Debljina profila
<50
50...100
100...200
200...250
do 3 mm
±0,4
±0,5
±0,65
±1,0
od 3 do 5 mm
±0,4
±0,6
±0,65
±1,0

Tolerancije
uglova zavise od kraće strane profila. Merenje se vrši na odstojanju
250 mm od reznog mesta. Veličine
su date u tabeli:

Dužine kraće stranice ili kraka(mm)
<30
30...50
50...80
80...100
Dozvoljena tolerancija
±2°
±1°45'
±1°30'
±1°15'

ATESTI
Atesti se izdaju za mehaničke osobine i hemijski sastav čelika samo za
osnovni materijal, tj. toplovaljane čelične trake po EN 10204/3.1.

PREDNOSTI

PREDNOSTI HLADNO OBLIKOVANIH PROFILA
U poređenju s toplo valjanim profilima

 • izrađuju se u svim mogućim oblicima, usled čega zadovoljavaju individualne potrebe korisnika;
 • izrađuju se u širokom dimenzijskom području, sa malim unutrašnjim intervalima širina i debljina;
 • mogu se izrađivati iz svih kvalitetnih čelika, koji se mogu hladno oblikovati do nerđajućih čelika;
 • izradeni iz HVT mogu imati, zavisno od stepena hladne prerade, različite mehaničke osobine kod istog osnovnog kvaliteta čelika;
 • imaju ustaljene geometrijske oblike i uže tolerancije stranica i uglova
 • imaju lepšu površinu, budući da je vreme toplog varenja kraće, dok pri oblikovanju otpada neželjeni oksid;
 • bolja površna daje prikladniju osnovu za zaštitne premaze;
 • može se bolje variti i to sa modernijim automatskim postupcima;
 • lakše se režu, ukrivljuju, perforiraju, narezuju itd.
 • kod istih dimenzija su osetno lakši, pa radi toga jeftiniji po dužnom metru od toplo valjanih profila.
PRIMENA

PRIMENA

 • u građevinarstvu
 • u elektroprivredi
 • u mašinogradnji
 • u industriji vozila
 • u brodogradnji
 • u prometu
 • oprema drumova i železnica
 • u gradnji stubova
 • metalna oprema
IZGLED

IZGLED PROFILA

Ugaoni L-profil jednakokraki

Ugaoni L-profil raznokraki

 

U-profil ravnokraki

U-profil ravnostrani 

U-profil duboki

C-profil

Z-profil

Z-profil raznokraki

Omega-profil