ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE

Proizvodi

ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE

Programom zaštitnih ograda za puteve Utva Silosi je obuhvatila sva tri tipa ograda IGH, JUS Tip A i JUS Tip B. Pored standardnih elemenata, proizvodimo i prateću opremu za ugradnju kod sva tri tipa putne ograde: rukohvate, pešačke ograde, katadioptere i elemente za putnu signalizaciju. Utva Silosi u svom proizvodnom programu ima i žičanu ogradu prema standardima JUS U.S4.102, JUS U.S4.106, JUS U.S4.112

Utva Silosi proizvodi zaštitne čelične ograde po standardu JUS U.S4.108.

Štitnik profil A

Štitnik profil A

Štitnik profil B

Štitnik profil B

ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE – TIP JUS Profil A i Profil B

OPIS

Programom zaštitnih ograda za puteve Utva Silosi je obuhvatila sva tri tipa ograda IGH, JUS Tip A i JUS Tip B. Pored standardnih elemenata, proizvodimo i prateću opremu za ugradnju kod sva tri tipa putne ograde: rukohvate, pešačke ograde, katadioptere i elemente za putnu signalizaciju. Utva Silosi u svom proizvodnom programu ima i žičanu ogradu prema standardima JUS U.S4.102, JUS U.S4.106, JUS U.S4.112

Utva Silosi proizvodi zaštitne čelične ograde po standardu JUS U.S4.108.

Tip JUS radimo u varijantama:

 • jednostrana ograda (JO)
 • dvostrana ograda (DO)
 • jednostrana ograda sa odstojnikom (JDO)
 • dvostrana ograda sa odstojnikom (DDO)
 • završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)
  završetak jednostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli)
  završetak dvostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli
  Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina i vrućim pocinčavanje
JEDNOSTRANA OGRADA

JEDNOSTRANA OGRADA - JO

Sastoji se od štitnika pričvršćenog direktno na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m. Jednostrana ograda postavlja se na ivici kolovoza otvorene deonice puta samo kada na bankini nema dovoljno mesta za postavljanje jednostrane distantne ograde.
Jednostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila sa jedne strane.

JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA - JDO

Sastoji se od štitnika pričvršćenog jednostranim odstojnikom na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Sa zadnje strane stubovi i jednostrani odstojnici su povezani čeličnom trakom.
Jednostrana distantna ograda ima povećanu sigurnost i neprobojnost i zbog toga se postavlja na objektima i na ivicama kolovoza otvorene deonice puta.
Jednostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila s jedne strane.

DVOSTRANA OGRADA

DVOSTRANA OGRADA - DO

Sastoji se od dva štitnika pričvršćena na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Ovaj tip ograde se koristi za međupojas u slučajevima kada je razmak izmedu dve kolovozne trake suprotnog smera manji od 1,8 m.
Dvostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila s obe strane.

DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA - DDO

Sastoji se od dva štitnika pričvršćena dvostranim odstojnikom na razmaku od 2 m i na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m.
Dvostrana distantna ograda se postavlja u razdelnoj traci ako je njena širina veća od 1,8 m. Dvostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila sa obeju strana.

OSTALI TIPOVI

OSTALI TIPOVI

 • Završetak jednostrane ograde
 • Završetak jednostrane ograde
 • Završetak jednostrane distantne ograde
 • Završetak dvostrane distantne ograde
 • Spuštanje demontažnog prelaza
 • Demontažni prelaz
 • Dilatacije zaštitnih ograda
 • Pričvršćivanje na zid

ZAŠTITA

ANTIKOROZIONA ZAŠTITA

Svi elementi čelične zaštitne ograde za puteve zaštićeni su od korozije i to:

 • bojenjem
 • vruće pocinkovanjem

Kod bojenja i cinkovanja debljina sloja prevlake je od 40 do 50 mikrona.

POSTAVLJANJE

POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE

Ograda se postavlja na mestima predviđenim projektom na udaljenju min. 0,5 m od kolovozne trake. Stubovi se na određenom odstojanju sabijaju u zemlju - nasip.

Na mostovima, objektima i betonskim zidovima primenjuju se stubovi sa kvadratnom pločom (10x300x30) koja je zavarena na stub i preko 4 standardna zavrtnja ankerovana u objekt.

ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE – TIP IGH

OPIS

Zaštitne čelične ograde Tip IGH radimo u varijantama:

 • jednostrana elastična zaštitna ograda (JEO)
 • dvostrana elastična zaštitna ograda (DEO)
 • završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)
 • završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)

Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina ili vrućim cinkovanjem.

JEDNOSTRANA OGRADA

JEDNOSTRANA ELASTIČNA ZAŠTITNA OGRADA

Kod ove ograde veza plašta sa stubom ostvarena je preko elastičnog odstojnika lučnog oblika (oblik srpa). Ovako postavljen elastični odstojnik čini ogradu mekom i sigurnom. Ova ograda postavlja se na ivicama kolovoza, kao i na drugim objektima gde je potrebno sprečiti prelaz vozila na drugu površinu. Stubovi se postavljaju na međusobnom rastojanju od 4 m. Na opasnim mestima gde se zahteva povećana sigurnost razmak izmedu stubova može biti 2 ili 1.33 m.

DVOSTRANA OGRADA

DVOSTRANA ELASTIČNA ZAŠTITNA OGRADA

Kod ove ograde plaštevi se nalaze sa obe strane i vezani su za stub preko elesitičnog odstojnika. Vijcima se povezuju oba elastična odstojka za stub. Ova ograda se najčešće upotrebljava u zelenom pojasu izmedu dve kolovozne trake. Stubovi se postavljaju na medusobnom rastojanju od 4 m, dok se na opasnim mestima mogu postaviti na odstojanju od 2 m ili 1.33 m.

ZAŠTITA

ANTIKOROZIONA ZAŠTITA

Svi elementi čelične zaštitne ograde za puteve zaštićeni su od korozije slojem prevlake od 40 do 50 mikrona:

bojenjem
vrućim cinkovanjem

POSTAVLJANJE

POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE
Ograda se postavlja na mestima predviđenih projektom na udaljenju min. 0,5 m od kolovozne trake. Stubovi se na određenom odstojanju sabijaju u zemlju - nasip.

Na mostovima, objektima i betonskim zidovima primenjuju se stubovi sa kvadratnom pločom (10x300x300) koja je zavarena na stub i preko 4 standardna zavrtnja ankerovana u objekt.