MATERIJAL ZA XXVII SKUPŠTINU

By
 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
 2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 29.10.2021. godinepredlog odluke
 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja Društva za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovne 2021. godine
 10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinupredlog odluke
 11. Usvajanje Politike naknada Nadzornom odboru i Izvršnom odboru direktorapredlog odluke
 12. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za poslovnu 2022. godinu
 13. Imenovanje člana Nadzornog odbora sa predlogom ugovoraCV Momir Ćosovićpredlog odluke

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PUNOMOĆJE